Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NGUÃIBÂNLINH FB.COM NGUOIB CUỘC ĐỜI VỐN DĨ LÀ: MÂY TẦNG NÀO GẶP GIÓ TẦNG ĐÓ Gia cảnh không tương xứng, khó làm bạn với nhau'

GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ, GIA CẢNH KHÔNG TƯƠNG XỨNG KHÓ LÀM BẠN VỚI NHAU Tr…

GIÓ TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ, GIA CẢNH KHÔNG TƯƠNG XỨNG KHÓ LÀM BẠN VỚI NHAU

Trên thực tế, các mối quan hệ của bạn có lâu dài hay không đều tùy thuộc vào “giá trị sử dụng” của bạn: Giá trị sử dụng của bạn càng lớn, người khác sẽ giúp bạn càng nhiều.

1. Bạn có thể cần ai đó giúp đỡ nhưng họ lại trốn…

Khác

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NGUÃIBÂNLINH FB.COM NGUOIB CUỘC ĐỜI VỐN DĨ LÀ: MÂY TẦNG NÀO GẶP GIÓ TẦNG ĐÓ Gia cảnh không tương xứng, khó làm bạn với nhau'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *