Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Giỏi việc nước, đảm việc nhà… Kính phục!

Giỏi việc nước, đảm việc nhà…
Kính phục!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *