Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL "MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI NHẶT ĐƯỢC TIỀN, CŨNG KHÔNG PHẢI TRÚNG SỐ, MÀ LÀ CÓ NGƯỜI CÓ THỂ DẪN BẠN ĐI ĐẾN MỘT NỀN TẢNG CAO HƠN." HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI DẪN DẮT BẠN!'

Hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn!

Hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn!

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL "MAY MẮN LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI KHÔNG PHẢI NHẶT ĐƯỢC TIỀN, CŨNG KHÔNG PHẢI TRÚNG SỐ, MÀ LÀ CÓ NGƯỜI CÓ THỂ DẪN BẠN ĐI ĐẾN MỘT NỀN TẢNG CAO HƠN." HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI DẪN DẮT BẠN!'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *