Người Bản Lĩnh, profile picture

Kết quả sẽ nói lên tất cả

Kết quả sẽ nói lên tất cả ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'KIÊN THỨC MÃI NGAY COM/ KTMNGA LÀM VIỆC GÌ CŨNG VẬY, TRƯỚC KHI THÀNH CÔNG, KHÔNG CẦN PHẢI NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC. SAU KHI THÀNH CÔNG, KHԔNG CẦN BẠN NÓI, NGƯỜI KHÁC SẼ TỰ BIẾT BẠN.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *