Người Bản Lĩnh, profile picture

Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền. Nếu là thu ngân thì bạn sẽ…

Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền.
Nếu là thu ngân thì bạn sẽ lấy tiền của ai? ?Khách hàng 1 nam 1 nữ tranh nhau thanh toán tiền.
Nếu là thu ngân thì bạn sẽ lấy tiền của ai? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *