Người Bản Lĩnh, profile picture

Khi Shark Phú kể về con của mình

Khi Shark Phú kể về con của mình ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '*TԔI NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL "CON TÃI TRƯỚC GIỜ CHỈ BIẾT BỐ NHIỀU TIỀN CHỨ KHÔNG HIỂU BỐ LÀM GÌ."'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *