Người Bản Lĩnh, profile picture

Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện…

Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện để kể, nhưng lại không biết phải kể cùng ai…Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự cô đơn là khi cuối ngày, có rất nhiều chuyện để kể, nhưng lại không biết phải kể cùng ai…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *