Không biết trong máy bay chở gì nhưng cứ mỗi chuyến bay kiếm 800 triệu USD thì n…

Không biết trong máy bay chở gì nhưng cứ mỗi chuyến bay kiếm 800 triệu USD thì nên bay gấp và bay nhiều.
Quy mô GDP Việt Nam khoảng 350 tỷ USD nếu bay khoảng 400 chuyến bằng luôn tổng GDP của đất nước luôn.?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *