Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN FB. COM NGUOIBL DÙ CÓ GIỎI ĐẾN MẤY THÌ NGƯỜI TÍNH CŨNG KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH. NỖ LỰC VẪN PHẢI NỖ LỰC, NHƯNG ĐÔI KHI GIÀU NGHÈO LÀ DO SỐ RỒI.'

KINH NGHIỆM THƯƠNG TRƯỜNG HỌC TỪ TAM QUỐC -Kinh nghiệm của Gia Cát Lượng cho ta…

KINH NGHIỆM THƯƠNG TRƯỜNG HỌC TỪ TAM QUỐC

-Kinh nghiệm của Gia Cát Lượng cho ta thấy: Đôi khi vào doanh nghiệp tư nhân còn có đất phát triển hơn vào doanh nghiệp nhà nước.

-Kinh nghiệm của Lã Bố cho ta thấy: Nhảy việc nhiều quá sẽ dẫn đến việc không còn ông chủ nào dám nhận.

-Kinh nghiệm của Bàng…

Khác

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN FB. COM NGUOIBL DÙ CÓ GIỎI ĐẾN MẤY THÌ NGƯỜI TÍNH CŨNG KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH. NỖ LỰC VẪN PHẢI NỖ LỰC, NHƯNG ĐÔI KHI GIÀU NGHÈO LÀ DO SỐ RỒI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *