Người Bản Lĩnh, profile picture

Kỷ luật cao nhất của người trưởng thành: ban ngày kiếm thêm nhiều tiền, ban đ…

Kỷ luật cao nhất của người trưởng thành: ban ngày kiếm thêm nhiều tiền, ban đêm đọc thêm nhiều sách.

Đúng chứ??Kỷ luật cao nhất của người trưởng thành: ban ngày kiếm thêm nhiều tiền, ban đêm đọc thêm nhiều sách.

Đúng chứ??

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *