Người Bản Lĩnh, profile picture

“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.” Qu…

“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.”

Quan điểm của bạn thế nào??“Là đàn ông, phải có sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương.”

Quan điểm của bạn thế nào??

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *