Người Bản Lĩnh, profile picture

“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi n…

“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi nghĩ đó là thành công của người lãnh đạo.” – CEO Vinamilk Mai Kiều Liên“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi nghĩ đó là thành công của người lãnh đạo.” – CEO Vinamilk Mai Kiều Liên

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *