Người Bản Lĩnh, profile picture

“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi n…

[ad_1]

“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi nghĩ đó là thành công của người lãnh đạo.” – CEO Vinamilk Mai Kiều Liên“Làm sao để nhân viên 5h chiều thích về nhà, 8h sáng thích đến công ty. Tôi nghĩ đó là thành công của người lãnh đạo.” – CEO Vinamilk Mai Kiều Liên

Người Bản Lĩnh, profile picture
[ad_2]
Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *