Có thể là hình ảnh về văn bản

Làm thêm giờ —> không tập trung giải quyết hết công việc trong giờ hành c…

Làm thêm giờ —> không tập trung giải quyết hết công việc trong giờ hành chính
_________________
Bạn nghĩ sao? ?


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *