Loài vật cũng có tri giác. Chúng ta dành tình cảm yêu thương cho chúng, chúng đề…


Loài vật cũng có tri giác. Chúng ta dành tình cảm yêu thương cho chúng, chúng đều cảm nhận được. Chúng chấp nhận bên ta, dù sang hèn, dù khỏe mạnh hay đau ốm

(Cre: Pets)

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *