Người Bản Lĩnh, profile picture

Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái…

Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái. Người yêu có thể làm mình buồn chứ tiền chỉ đem lại những niềm vui ?Lúc trước u mê vì bận bịu yêu đương, giờ tỉnh rồi nhận ra tiền mới là chân ái. Người yêu có thể làm mình buồn chứ tiền chỉ đem lại những niềm vui ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *