Người Bản Lĩnh, profile picture

“May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trú…

“May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến nền tảng cao hơn. Hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn!”“May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến nền tảng cao hơn. Hãy tôn trọng người dẫn dắt bạn!”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *