MIỀN TRUNG: NỖI LO THU NHẬP Trong những năm qua nhiều chỉ số kinh tế phát triển…

MIỀN TRUNG: NỖI LO THU NHẬP

Trong những năm qua nhiều chỉ số kinh tế phát triển khá mạnh như GDP, thu ngân sách,… Vùng cũng có 4 tỉnh thành điều tiết. Thế nhưng ngoại trừ Đà Nẵng ra, các tỉnh còn lại của miền Trung đều có thu nhập dưới mức trung bình cả nước.

Theo Tổng cục thống kê Việt Nam

Lương của bạn hiện tại có đủ chi trả cho cuộc sống không?Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *