Người Bản Lĩnh, profile picture

Minh chứng rõ ràng nhất #Just4Fun

Minh chứng rõ ràng nhất ??
#Just4Fun

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản cho biết '1720 1900 1950 1970 1980 1990 2010 NGƯỜI BAN FB.COM NGUOIBL MỘT CÁI NHÌN NHANH QUA LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ LÓT PHỤ NỮ. NÓ CHỨNG MÌNH MỘT ĐIỀU RẰNG: "SỰ NÓNG LÊN TOÀN CẦU LÀ CÓ THẬT"'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *