Một con người thật đặc biệt! Chỉ riêng màn bắt tay này ngốn của ông 2 tiếng đồn…

Một con người thật đặc biệt!
Chỉ riêng màn bắt tay này ngốn của ông 2 tiếng đồng hồ và mang lại kỷ niệm tuyệt vời, niềm khích lệ to lớn cho tất cả học viên.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *