Người Bản Lĩnh, profile picture

Một nhân viên có năng lực giỏi nhưng thường xuyên đi trễ mặc dù được nhắc nhở…

Một nhân viên có năng lực giỏi nhưng thường xuyên đi trễ mặc dù được nhắc nhở nhiều lần. Nếu bạn là quản lý, bạn sẽ làm gì? ?Một nhân viên có năng lực giỏi nhưng thường xuyên đi trễ mặc dù được nhắc nhở nhiều lần. Nếu bạn là quản lý, bạn sẽ làm gì? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *