Năm 1920, những ống bê tông đúc sẵn được phát minh tại Canada có khả năng chịu t…

Năm 1920, những ống bê tông đúc sẵn được phát minh tại Canada có khả năng chịu tải trọng tới 21.300kg.
Tuy nhiên, do cơ chế thử nghiệm chưa được phát triển, mọi người đã làm cách này để kiểm tra và người ngồi bên trong ống không ai khác chính là nhà phát minh!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *