Người Bản Lĩnh, profile picture

Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta v…

Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta vắng mặt, chứ không phải lúc anh ta có mặt ở đó.Năng lực người lãnh đạo thể hiện ở chỗ hệ thống vận hành thế nào lúc anh ta vắng mặt, chứ không phải lúc anh ta có mặt ở đó.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *