Nếu đang có một người như vậy bên cạnh, hãy trân trọng họ nhé <3 _______ Ton…


Nếu đang có một người như vậy bên cạnh, hãy trân trọng họ nhé

_______

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *