Người Bản Lĩnh, profile picture

Ngày xưa có câu “Trai tài gái sắc”, hiểu nôm na là: Phần thưởng cho người đà…

Ngày xưa có câu “Trai tài gái sắc”, hiểu nôm na là:
Phần thưởng cho người đàn ông có tài là phụ nữ đẹp. Món quà của người phụ nữ có sắc là đàn ông có tiền.Ngày xưa có câu “Trai tài gái sắc”, hiểu nôm na là:
Phần thưởng cho người đàn ông có tài là phụ nữ đẹp. Món quà của người phụ nữ có sắc là đàn ông có tiền.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *