Người Bản Lĩnh, profile picture

Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn…

Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn, yêu 1 người, chia tay 1 lần thì mới hoàn chỉnh…Người ta nói, 4 năm đại học nhất định phải 1 lần lấy được học bổng, rớt 1 môn, yêu 1 người, chia tay 1 lần thì mới hoàn chỉnh…

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *