Người Bản Lĩnh, profile picture

Người ta thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng ko hề biết gần sáng bạn mới ngủ…

Người ta thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng ko hề biết gần sáng bạn mới ngủ.
Người ta thấy bạn vui vẻ, nhưng không hề biết bên trong là những nỗi buồn miên man.Người ta thấy bạn ngủ đến trưa mới dậy, nhưng ko hề biết gần sáng bạn mới ngủ.
Người ta thấy bạn vui vẻ, nhưng không hề biết bên trong là những nỗi buồn miên man.

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *