Người thành công luôn làm những việc mà người không thành công không dám làm. Đừ…

Người thành công luôn làm những việc mà người không thành công không dám làm. Đừng bao giờ ước mọi việc xảy ra dễ dàng mà hãy ước bạn trở thành người giỏi hơn!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *