Người Bản Lĩnh, profile picture

Nhớ nhé

Nhớ nhé ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN LÍNH FB.COM/NGUOIBL NẾU TA ĐỢI ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU TO TÁT, ĐIỀU TO TÁT ĐÓ SẼ KHԔNG BAO GIỜ TỚI, VÌ THỰC RA CUỘC ĐỜI KHԔNG CÓ ĐIỀU TO TÁT NÀO CẢ, MÀ CHỈ CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỎ CỘNG LẠI MÀ THÔI...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *