Người Bản Lĩnh, profile picture

“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ …

“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ không phải lương.”
Bạn nghĩ sao về quan điểm này? ?“Những bạn trẻ dưới 30 tuổi thì việc đầu tiên cần phải đầu tư là học hỏi chứ không phải lương.”
Bạn nghĩ sao về quan điểm này? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *