Những lúc như vậy, đừng tìm người để dốc bầu tâm sự, đừng tìm kiếm chỗ dựa về ti…

Những lúc như vậy, đừng tìm người để dốc bầu tâm sự, đừng tìm kiếm chỗ dựa về tinh thần, cứ một mình mà vượt qua đi…Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *