Người Bản Lĩnh, profile picture

Nói lên suy nghĩ của bạn đi…

Nói lên suy nghĩ của bạn đi…

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'NGƯỜIBÁN LÍNH FB.COM/NGUOIBL MAX NEANT MAX KZN.NPA ADSY KHI BẠN GIÀU, CHO DÙ HỌ HÀNG ĐẠI BÁC B.ẮN KHÔNG TỚI CŨNG QUA NHẬN NGƯỜI THÂN, ĐI TỚI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC HOAN NGHÊNH CHÀO ĐÓN. NHƯNG KH BẠN NGHÈO KHÓ DÃ CÓ RUỘT THIT THẾ NÀO HỌ CŨNG XEM BẠN NHƯ NGƯỜI XA LẠ...'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *