Người Bản Lĩnh, profile picture

“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là mộ…

“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là một CÔNG TY XỊN”

Bạn thấy đúng chứ? ?“Ở độ tuổi 20-30, cái bạn cần tìm là một người SẾP GIỎI, chứ không phải là một CÔNG TY XỊN”

Bạn thấy đúng chứ? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *