Người Bản Lĩnh, profile picture

Phải nhớ này

Phải nhớ này ?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NGƯỜ“IBÂNLÍNH FB. OM/NGUOIBL TRÊN CON ĐƯỜNG THÀNH CÔNG PHẢI ĐI QUA 3 LOẠI NƯỚC: -NƯỚC LẠNH: DO NGƯỜI KHÁC DỘI VÀO MỒ HÃI: DO TỰ MÌNH CHẢY RA -NƯỚC MẮT: DO BỊ HIỂU LẦM MÀ RA'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *