Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LINH FB.COM/NGUOIBL BIẾT "GIỮ MỒM, GIỮ MIỆNG" LÀ BIỂU HIỆN CAO NHẤT CỦA KẺ TRÍ TUỆ'

Phật dạy: “Họa từ miệng mà ra, miệng đời là nạn khó tránh". Phàm là người thông …

Phật dạy: “Họa từ miệng mà ra, miệng đời là nạn khó tránh”. Phàm là người thông minh, thì sẽ biết nói những gì cần nói và những gì không.
10 kiểu nói dưới đây, nếu là kẻ trí tuệ, họ sẽ không bao giờ phạm phải. Đó cũng là cách mỗi người tự tu dưỡng khẩu đức cho chính mình.

1. Đa ngôn (nhiều lời)

Bệnh…

Khác

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NGƯỜI BÁN LINH FB.COM/NGUOIBL BIẾT "GIỮ MỒM, GIỮ MIỆNG" LÀ BIỂU HIỆN CAO NHẤT CỦA KẺ TRÍ TUỆ'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *