Người Bản Lĩnh, profile picture

Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách. Theo bạn nên xử l…

Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách.
Theo bạn nên xử lý tình huống này thế nào? ?Quán đông, nhân viên lỡ tay làm đổ nước mắm lên đầu khách.
Theo bạn nên xử lý tình huống này thế nào? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *