Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN HINH FB.COM/NGUOIBL /NGUOIBL TÃI ĐÃ VƯỢT QUA KHOẢNG THỜI GIAN ĐEN TỐI NHẤT ĐỜI MÌNH TRONG ĐƠN ĐỘC, VẬY NÊN ĐỪNG BẤT NGỜ KHI BÂY GIỜ TÃI CŨNG CHẲNG CẦN MỘT AI.'

Quen rồi…

Quen rồi…

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BẢN HINH FB.COM/NGUOIBL /NGUOIBL TÃI ĐÃ VƯỢT QUA KHOẢNG THỜI GIAN ĐEN TỐI NHẤT ĐỜI MÌNH TRONG ĐƠN ĐỘC, VẬY NÊN ĐỪNG BẤT NGỜ KHI BÂY GIỜ TÃI CŨNG CHẲNG CẦN MỘT AI.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *