Người Bản Lĩnh, profile picture

“Ra đời, gặp người cũng như đọc báo vậy, tin được 50% là nhiều.” Đúng chứ? “…

“Ra đời, gặp người cũng như đọc báo vậy, tin được 50% là nhiều.”
Đúng chứ? ?“Ra đời, gặp người cũng như đọc báo vậy, tin được 50% là nhiều.”
Đúng chứ? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *