Người Bản Lĩnh, profile picture

Rồi sẽ đến một ngày bạn sẽ gặp được người tôn trọng mình, yêu thương và trân q…

Rồi sẽ đến một ngày bạn sẽ gặp được người tôn trọng mình, yêu thương và trân quý và giữ lấy bạn như một báu vật…

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NG ÃI BẢN LÍNH FB.C OM/NGUOIBL ĐÀN ÔNG BIẾT LO, GẶP ĐÀN BÀ BIẾT NGHĨ. ĐÀN ÔNG BIẾT THƯƠNG, LIỀN GẶP ĐÀN BÀ BIẾT NHỚ ĐÀN ÔNG BIẾT ĐỢI, MỚI GẶP ĐÀN BÀ BIẾT CHỜ. ĐÀN ÔNG BIẾT THAY ĐỔI, GẶP ĐÀN BÀ BIẾT THA THỨ. ĐÀN ÔNG CHÂN THÀNH, ẮT SẼ GẶP ĐÀN BÀ THẬT TÂM... RỒI SẼ ĐẾN MỘT NGÀY BẠN SẼ GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TԔN TRỌNG MÌNH, YÊU THƯƠNG VÀ TRÂN QUÝ VÀ GIỮ LẤY BẠN NHƯ MỘT BÁU VÂT.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *