Người Bản Lĩnh, profile picture

“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp….

“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp. Ai có kinh nghiệm chỉ em với?”“Sếp đưa 500k, thách em mua 3 món đãi cả phòng 8 người để mừng sinh nhật sếp. Ai có kinh nghiệm chỉ em với?”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *