Người Bản Lĩnh, profile picture

– Shark Hưng, Shark Phi chỉ ra “bệnh” của startup là quá tự tin! – Shark Dũng…

– Shark Hưng, Shark Phi chỉ ra “bệnh” của startup là quá tự tin!
– Shark Dũng phản biện: “Tuổi trẻ, tiền không có, quan hệ chưa có, đến cả tự tin cũng không có thì có cái gì!”

Quan điểm bạn thế nào?

Người Bản Lĩnh, profile pictureCó thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *