Người Bản Lĩnh, profile picture

Sống trên đời: TIỀN: tự mình làm ra YÊU: tự yêu mình trước HẠNH PHÚC: tự …

Sống trên đời:

TIỀN: tự mình làm ra
YÊU: tự yêu mình trước
HẠNH PHÚC: tự mình cảm nhậnSống trên đời:

TIỀN: tự mình làm ra
YÊU: tự yêu mình trước
HẠNH PHÚC: tự mình cảm nhận

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *