Người Bản Lĩnh, profile picture

“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”…

“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”

Bạn có đồng ý với quan điểm này không? ?“Thà làm công việc lương thấp mà mình thích, miễn là sáng dậy vui vẻ đi làm!”

Bạn có đồng ý với quan điểm này không? ?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *