Thiên nhiên bình yên lắm. Đôi khi bạn sống với thiên nhiên còn an toàn hơn là co…

Thiên nhiên bình yên lắm. Đôi khi bạn sống với thiên nhiên còn an toàn hơn là con người với con người!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *