Có thể là hình ảnh về văn bản

Thứ đáng sợ nhất không phải là thất tình,… mà là thất nghiệp!

Thứ đáng sợ nhất không phải là thất tình,… mà là thất nghiệp!


Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *