Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'LÍNH /NGUOIBL DẦN DẦN BẠN SẼ HIỂU, VẺ NGOÀI CỦA ĐÀN ÔNG KHÔ”NG QUAN TRONG QUAN TRỌNG LÀ ĐẦU ANH TA CÓ TRI THỨC VÀ Ý CHÍ HAY KHÔ”NG? MẤY LỜI MẶT NGỌT CỦA ĐÀN Ô”NG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ ANH TA NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?'

Tiền bạc của đàn ông nhiều hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta có…

Tiền bạc của đàn ông nhiều hay ít cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta có trách nhiệm với gia đình hay không?

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'LÍNH /NGUOIBL DẦN DẦN BẠN SẼ HIỂU, VẺ NGOÀI CỦA ĐÀN ÔNG KHÔ”NG QUAN TRONG QUAN TRỌNG LÀ ĐẦU ANH TA CÓ TRI THỨC VÀ Ý CHÍ HAY KHÔ”NG? MẤY LỜI MẶT NGỌT CỦA ĐÀN Ô”NG CŨNG KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ ANH TA NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *