Người Bản Lĩnh, profile picture

Tôi hy vọng mỗi lúc đụng vào bia rượu, những người chung bàn sẽ nói “Uống vừa…

Tôi hy vọng mỗi lúc đụng vào bia rượu, những người chung bàn sẽ nói “Uống vừa thôi còn về, gặp nhau là vui rồi” thay vì “Cạn ly đi rồi thêm mấy chai nữa, chú lại không nể anh em rồi”Tôi hy vọng mỗi lúc đụng vào bia rượu, những người chung bàn sẽ nói “Uống vừa thôi còn về, gặp nhau là vui rồi” thay vì “Cạn ly đi rồi thêm mấy chai nữa, chú lại không nể anh em rồi”

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *