Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN LINH FB.COM/NGUOIBL TÔI KỂ BÀ NGHE... LŨ TRẺ BÂY GIỜ YÊU NHAU BUÔN CƯỜI LẮM! CHÚNG MÌNH BÊN NHAU CẢ ĐỜI CHƯA CHÁN, CHÚNG NÓ BEN NHAU TÍNH THÁNG, TÍNH NGÀY.'

TÔI KỂ BÀ NGHE Tôi kể bà nghe… Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm! Chúng…

TÔI KỂ BÀ NGHE

Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán,
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày.

Tôi kể bà nghe…
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị,…

Khác

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'NGƯỜI BAN LINH FB.COM/NGUOIBL TÔI KỂ BÀ NGHE... LŨ TRẺ BÂY GIỜ YÊU NHAU BUÔN CƯỜI LẮM! CHÚNG MÌNH BÊN NHAU CẢ ĐỜI CHƯA CHÁN, CHÚNG NÓ BEN NHAU TÍNH THÁNG, TÍNH NGÀY.'

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *