Người Bản Lĩnh, profile picture

Tôi nhận ra bản thân dần dần mất hứng với chuyện tình yêu, và chuyển sang có …

Tôi nhận ra bản thân dần dần mất hứng với chuyện tình yêu, và chuyển sang có hứng với chuyện tiền bạc.
Bạn có giống tôi không?Tôi nhận ra bản thân dần dần mất hứng với chuyện tình yêu, và chuyển sang có hứng với chuyện tiền bạc.
Bạn có giống tôi không?

Người Bản Lĩnh, profile picture

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *