Trước khi chăm sóc ai đó, đừng quên mẹ là người đầu tiên chăm sóc bạn. ___ Ton…


Trước khi chăm sóc ai đó, đừng quên mẹ là người đầu tiên chăm sóc bạn.

___

Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *