Trước khi chăm sóc ai đó, đừng quên mẹ là người đầu tiên chăm sóc bạn.

Trước khi chăm sóc ai đó, đừng quên mẹ là người đầu tiên chăm sóc bạn.Nguồn: FB NguoiBL

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *